Adoa Consult adhd add counseling coaching den haag rijswijk delft rotterdam leiden zoetermeer relatieproblemen opvoedproblemen
 
Praktijk voor psychosociale hulpverlening, counseling en ADHD & ADD coaching
 

Algemene Voorwaarden Adoa Consult

NB: Dit is een samenvatting van de Algemene Voorwaarden van Adoa Consult. Voor de start van een begeleidingstraject of ander aanbod van Adoa Consult krijgt u de complete Algemene Voorwaarden aangereikt. Indien gewenst kunt u de complete Algemene Voorwaarden opvragen bij Adoa Consult.


NFG
De therapeut van Adoa Consult, Anne Marie van Ravesteijn, is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder registratienummer: 5508017116.  
Registratie de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorgonder licentienummer: 809862R.

Als behandelend psychosociaal werker/therapeut baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode en beroepsgeheim van de NFG.
Voor de hulpverlening via therapie geldt dat de therapeut al zijn/haar kennis en ervaring aanwendt om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Aanmelding:
Aanmelding kan telefonisch of via email. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een kennismaking of intake.
Bij het eerste consult is cliënt verplicht om de zorgpas en een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Verwijzing niet noodzakelijk:
U heeft direct toegang tot de eerstelijns hulpverlening van Adoa Consult. Dat betekent dat een verwijzing mag, maar niet noodzakelijk is.

Tarieven:
De tarieven zijn opgesteld conform de voorwaarden van de NFG.
Voor overige diensten zoals een workshop of cursus wordt vooraf een tarief afgesproken.

Vergoeding:

Opdrachtgever/cliënt  is zelf verantwoordelijk voor de vergoedingen door de zorgverzekeraar of vergoedingen die anderszins geregeld zijn.

Afspraken:
Het nakomen van afspraken valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.
Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur afgezegd te worden, anders wordt het consult in rekening gebracht.
Dit kan telefonisch, per sms, WhatsApp, of per mail.

Betalingsvoorwaarden:
Contante betaling na ieder consult, of binnen 14 dagen via bankoverschrijving. Bij niet tijdige betaling kan er een procedure opgestart worden, waarvan de kosten voor rekening van de cliënt komen.

Crisis en contra-indicaties:
De therapeut van Adoa Consult biedt geen behandeling/therapie in geval van crisis-of spoedhulp, ernstige psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek

Privacy en geheimhouding:

De gegevens van de cliënt, ten behoeve van de hulpverlening zijn niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.  
De therapeut van Adoa Consult is gehouden aan het beroepsgeheim voor maatschappelijk werkers en de NFG.

Klachten reglement voor cliënten:
Het klacht- en tuchtrecht is per 1 januari 2017 volledig vervangen door een Wkkgz klachtenreglement en een geschillencommissie. Adoa Consult heeft dit alles via de NFG geregeld. Als u een klacht heeft dan kunt u dit altijd bespreken met de therapeut van Adoa Consult. Deze staat hier absoluut voor open. Als u er niet uitkomt met de therapeut , kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt ook rechtstreeks terecht bij deze klachtenfunctionaris. Bij onze praktijk krijgt u hierover meer informatie. Vraag naar de folder of neem contact op met de NFG. Zie www.de-nfg.nl  

Psychosociale begeleiding en uw medische situatie.
De psychosociale begeleiding is in veel gevallen een belangrijke aanvulling zijn naar herstel en meer balans, maar kan een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige niet vervangen.
Voor uw eigen belang verzoeken wij u dan ook om uw medische situatie aan te geven in het intakeformulier of bij het intakegesprek.

Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever/cliënt en dienstverlener/therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Home.Informatie.Hulpverlener.Crosscare.Reviews.Links & info.Agenda.Contact.